Information on processing of personal data

Information pursuant to Act No. 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data, as amended (hereinafter as the “Act”) and pursuant to Regulation (EU) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC (General Personal Data Protection Regulation), or the GDPR (hereinafter "GDPR")

Administrator of personal data

The administrator of your personal data is company SourceWell s.r.o., Reg. No.: 291 39 996, registered office Opletalova 921/6, Praha 1 – Nové Město, Postal Code: 110 00, artificial legal person entered into commercial register maintained by the Municipal Court in Prague, section C, insert 203191. The data protection officer was not appointed.

Administered personal data

We administer ad process you’re your personal data that you provide us with – especially your contact data, meaning your name, surname, date of birth, photograph, contact address, e-mail and phone number.

In case we contact you via LinkedIn and other social networks, we use your personal data you publicly share on those networks and we comply with the privacy policy and privacy regulations that those social networks use.

Legal basis for the personal data processing

We process your personal data only on legal basis (typically, the performance of a contract or our legitimate interest) or upon your consent.

If you send us your CV via the contact form on website www.sourcewell.eu, then the legal basis for the processing of your personal data is your consent. The terms of such consent, the manner in which it can be withdrawn and the period for which you grant such consent are set out in the document “Consent to processing of personal data”, which is available on website www.sourcewell.eu

Purpose of processing the personal data

We process your personal data to mediate career opportunities and related services, especially communication between you and potential employers.

You provide us your CV, any information contained therein, and any attachments thereto, for the above purpose voluntarily. We will use the information provided in these documents to evaluate your skills and to find the most suitable job or career opportunity for you.

When uploading a CV via the contact form at website www.sourcewell.eu, you can also add link to your profile on the social network (Facebook, LinkedIn, etc.). If you do so, we will also process information from these profiles on social networks for the above mentioned purposes.

The personal data receivers

Your personal data will be disclosed onto the extent strictly necessary and only for above mentioned purposes to third parties. Typically, those parties are our collaborating potential employers.

The receiver of your personal data are also our external contractors (recruitment specialists) who work with us on finding suitable candidates and career opportunities.

Likewise, the IT specialists who care about the operation of our computer systems and web sites are the recipients of your personal data.

Your personal data may be further disclosed to public authorities or other institutions if there is a legitimate reason for doing so.

Beyond the above, and unless there is any other legitimate reason for doing so, your personal data may not be passed on to third parties without your express and prior consent.

Keeping time of personal data

We will keep and process your personal data for a period determined by the following criteria:

 • - granting consent (we keep and process personal data for as long as consent is granted or, till the very time of its withdrawal)
 • - duration of the contract
 • - duration of the statutory obligation

Method of processing the personal data

Personal data is processed automatically, using the appropriate software tools, and exceptionally manually. Personal data are not transferred to a third country or to international organizations. The processing, storage and disposal of personal data is carried out in accordance with legal regulations.

Your personal data are not processed in an automated manner for the purpose of issuing a decision within the meaning of Article 22 of the GDPR

Your rights

Your rights relating to the processing of your personal data are as follows:

 • - right to access (you can always tell us what information we collect about you, for what purpose, to whom we pass it, and what other rights you are witnessing)
 • - right to rectification (if any change is made and you will notify us, we will update the data immediately)
 • - right to erasure (if processing is based on your prior consent and You withdraw this consent, and / or if there is no longer any other legitimate reason why we need to keep your personal data, you have the right to require us to permanently delete your personal information
 • - the right restriction of processing (until it is verified that your personal data is processed by law or consent, or it is verified that these data are untrue, you may require us to restrict the processing)
 • - right to data portability (based on your request, we may pass your personal data to another personal data administrator)
 • - right to object (if you have doubts about the lawfulness of the processing of your personal data, or you believe that the processing is not necessary for our legitimate interests, you may object to such processing)
 • - right to information about a breach of security (if it happens that your personal data will be at risk or there will be the risk of breaching its confidentiality, we are obliged to inform you about such matter)

Exercising your rights

Your rights regarding the processing of your personal data, queries, objections and comments can be sent by e-mail to

Initiatives are handled within a reasonable time period, usually within a maximum of 30 days, and in exceptional cases may be prolonged, as we will inform you.

You can also apply for any complaints and objections to the supervisory authority, namely the Office for Personal Data Protection.

Informace o zpracování osobních údajů

Informace dle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení na ochranu osobních údajů) neboli GDPR (dále jen „GDPR“)

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost SourceWell s.r.o., IČO: 291 39 996, se sídlem Opletalova 921/6, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203191. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ustanoven.

Spravované osobní údaje

Spravujeme a zpracováváme pouze Vaše osobní údaje, které nám poskytnete – zejména jde o Vaše kontaktní údaje, tedy jméno, příjmení, datum narození, fotografie, adresu pobytu, e-mail a telefonní číslo.

V případě, že Vás kontaktujeme prostřednictvím LinkedIn a dalších sociálních sítí, používáme k tomu Vaše osobní údaje, které sdílíte na veřejné na těchto sociálních sítích, a řídíme se pravidly a zásadami ochrany soukromí, které tyto sociální sítě používají.

Právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme jen ze zákonných důvodů (typicky jde o plnění smlouvy či náš oprávněný zájem) nebo na základě Vašeho souhlasu.

V případě, že nám zašlete Vaše CV prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.sourcewell.eu je právním základě zpracování osobních údajů Váš souhlas. Podmínky tohoto souhlasu, způsob jeho odvolání a doba, na kterou tento souhlas udělujete, je uvedena v dokumentu „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, dostupném na webových stránkách www.sourcewell.eu

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zprostředkování karierních příležitostí a souvisejících služeb, tedy zejména komunikaci mezi Vámi a potenciálními zaměstnavateli.

Váš životopis, veškeré údaje v něm obsažené, a případné přílohy k němu, nám poskytujete pro výše uvedený účel dobrovolně. Údaje uvedené v těchto dokumentech použijeme za účelem vyhodnocení Vašich dovedností a vyhledání nejvhodnějšího zaměstnání nebo karierní příležitosti právě pro Vás.

Při nahrávání životopisu prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.sourcewell.eu můžete připojit i odkaz na svůj profil na sociální síti (Facebook, LinkedIn, aj.). Pokud tak učiníte, budeme zpracovávat i informace z těchto profilů na sociálních sítích za výše uvedenými účely.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu a jen pro výše popsané účely zpracování třetím subjektům. Typicky půjde o naše spolupracující potenciální zaměstnavatele.

Příjemcem Vašich osobních údajů jsou dále naši externí dodavatelé (náboroví specialisté), kteří s námi spolupracující při vyhledávání vhodných uchazečů a karierních příležitostí.

Stejně tak jsou příjemci Vašich osobních údajů také IT specialisté, kteří se starají o provoz našich počítačových systémů a webových stránek.

Vaše osobní údaje mohou být dále zpřístupněny orgánům veřejné moci či dalším institucím, pokud pro to existuje zákonný důvod.

Nad rámec uvedeného, a neexistuje-li pro to jiný zákonný důvod, nelze Vaše osobní údaje bez Vašeho výslovného a předem uděleného souhlasu třetí straně předat.

Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat a zpracovávat po dobu určenou dle různých kritérií:

 • - udělení souhlasu (uchováváme a zpracováváme osobní údaje po dobu, na kterou je poskytnut souhlas, případně do okamžiku jeho odvolání)
 • - trvání smlouvy
 • - trvání zákonné povinnosti

Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně, pomocí příslušných softwarových nástrojů, and výjimečně i manuálně. Osobní údaje nejsou předávány do třetí země, ani mezinárodním organizacím. Zpracování, uchování a likvidace osobních údajů je prováděna v souladu s právními předpisy.

Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány automatizovaným způsobem za účelem vydání rozhodnutí ve smyslu článku 22. nařízení GDPR

Vaše práva

Vaše práva související se zpracováváním Vašich osobních údajů jsou následující:

 • - právo na přístup k osobním údajům (vždy se můžete informovat, jaké údaje o Vás shromažďujeme, za jakým účelem, komu je předáváme a jaká další práva Vám svědčí)
 • - právo na opravu (pokud se jakýkoliv údaj změní a Vy nám změnu ohlásíte, neprodleně údaj aktualizujeme)
 • - právo na výmaz (pokud je zpracování založeno na dřívějším poskytnutí Vašeho souhlasu, a Vy tento souhlas odvoláte, a/nebo pokud již neexistuje žádný jiný zákonný důvod, pro který musíme Vaše údaje uchovávat, máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje trvale vymazali)
 • - právo na omezení zpracování (dokud nebude ověřeno, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zákona či souhlasu, nebo že tyto údaje jsou nepravdivé, můžete požadovat, abychom zpracování omezili)
 • - právo na přenositelnost údajů (na základě Vaší žádosti osobní údaje předáme jinému správci osobních údajů)
 • - právo vznést námitku (pokud máte pochybnosti o zákonnosti zpracování Vašich osobních údajů, nebo máte za to, že zpracování není nezbytné pro naše oprávněné zájmy, můžete uplatnit námitku proti takovému zpracovávání)
 • - právo na informaci o porušení zabezpečení (pokud se stane, že se Vaše osobní údaje ocitnou v ohrožení, či bude hrozit prolomení jejich důvěrnosti, jsme povinni Vás o takové skutečnosti informovat)

Způsob uplatnění práv

Svá práva související se zpracováváním Vašich osobních údajů, dotazy, námitky a připomínky, můžete zaslat e-mailem na adresu

Podněty jsou vyřizovány v přiměřené lhůtě, která obvykle činí maximálně 30 dnů, a ve výjimečných případech může být prodloužena, o čemž Vás budeme informovat.

Své případné stížnosti a námitky můžete uplatnit také u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.